1396/01/30 14:43
جلسه آموزشي و توجيهي قوانين و آئين نامه هاي اجرايي ، معتمدين هيات اجرايي دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در شهرستان آشتيان
صبح امروز جلسه آموزشی و توجیهی قوانین و آئین نامه های اجرایی ، معتمدین هیات اجرایی دوازدهمین دوره انتخابات رياست جمهوري با حضور اعضا و در محل فرمانداری شهرستان آشتیان برگزار گردید.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved