1397/08/15 13:58
سومين جلسه امهال تسهيلات كشاورزي شهرستان آشتيان در سال 97
سومین جلسه امهال تسهیلات کشاورزی شهرستان آشتیان در سال 97 به ریاست آشتیانی معاون فرماندار صبح امروز برگزار گردید.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved