1398/03/08 12:14
جلسه هماهنگي و برنامه ريزي جمع آوري زكات فطريه شهرستان آشتيان
جلسه هماهنگی و برنامه ریزی پیرامون جمع آوری زکات فطریه شهرستان آشتیان به ریاست جهانمیرزایی فرماندار و با حضور آشتیانی معاون فرماندار،فراهانی بخشدار مرکزی و سایر اعضا برگزار گردید.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved